Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy rada rodziców może mieć NIP i zatrudniać pracowników?

Pytanie

Znalazłam sprzeczne informacje na temat statusu rady rodziców i chciałabym ustalić:
- jak zmieni się problem finansowania różnych działań w związku ze zmianą w ustawie o systemie oswiaty,
- czy rady rodziców mogą mieć NIP,
- czy mogą samodzielnie zawierać umowy np. z osobami prowadzącymi, za zgodą dyrektora zajęcia dodatkowe, finansowane przez radę rodziców
- jak wygląda problem finansowania zajęć dodatkowych przez radę rodziców w przypadku zawierania umowy z prowadzącymi zajęcia przez dyrektora szkoły (w kontekście nowej ustawy pojawia się problem - bo dyrektor twierdzi, że musi mieć zabezpieczenie finansowe, czyli środki na koncie umożliwiające sfinansowanie zajęć. Dotychczas przelewaliśmy te środki na konto dochodów własnych co miesiąc, po zebraniu pieniędzy od rodziców, a teraz dyrektor oczekuje wpłaty z góry za cały rok, co jest niewykonalne. Co będzie z naszymi pieniędzmi, jeśli dyrektor ich nie wykorzysta)?

Odpowiedź

W/g mojej wiedzy żadne zmiany dotyczące rad rodziców nie są przewidywane w najbliższej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Jeśli rady rodziców chcą zatrudniać pracowników to mogą i muszą mieć NIP  Z jego uzyskaniem na ogół nie ma problemów; większość urzędów skarbowych takie rozwiązanie, mimo niezbyt precyzyjnych regulacji prawnych, akceptuje.
Rady rodziców mogą zawierać umowy o pracę z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe, aczkolwiek, co słusznie podkreślono w pytaniu, do prowadzenia tych zajęć (ale nie do zawarcia umowy) niezbędna jest zgoda dyrektora, który odpowiada za to co dzieje się na terenie szkoły.
Jeśli dyrektor szkoły zawiera umowy sam, musi posiadać odpowiednie środki, niezależne od pieniędzy rady rodziców. Oczywiście rada rodziców może, podejmując odpowiednią uchwałę,  przekazać na ten cel  dotację, ale termin jej przelania na konto dochodów własnych szkoły zależy od darczyńcy, czyli od rady rodziców i nie może być obligatoryjnie narzucany przez dyrektora szkoły.
Niestety, w polskim ustawodawstwie, brak jest precyzyjnych uregulowań dotyczących gospodarki finansowej rady rodziców. Stwarza to często szereg napięć i kontrowersji. Jednocześnie wskazuje na potrzebę rozwiązań umożliwiających rodzicom podejmowanie, aktywnych działań (w tym również finansowych) na rzecz szkoły własnych dzieci. Niezbędne wydaje się wyłonienia szerokiej reprezentacji rodziców, o takie prawo zabiegającej.
Te mankamenty, zamiast zniechęcać, powinny mobilizować rodziców, nauczycieli dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących, do partnerskiej współpracy w myśl  przysłowia: "zgoda buduje...."

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"