Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy rada rodziców może korzystać ze strony internetowej szkoły?

Pytanie:

Jako nowi członkowie Rady Rodziców postanowiliśmy prężnie rozpocząć naszą działalności, a przy okazji zamieścić informację o naszej aktywności na stronie internetowej szkoły. Niestety, Dyrekcja odmówiła nam publikacji przygotowanych materiałów, sugerując, że źle rozumiemy zadania i kompetencje Rady Rodziców. Kto ma rację?

 

Odpowiedź:

Oczywiście macie Państwo w 100% rację. Rada rodziców jest organem wewnątrz szkolnym, całkowicie niezależnym, w zakresie przysługujących jej, z  mocy  zapisów w ustawie o systemie oświaty, uprawnień i może, a nawet ma obowiązek przedstawiać swoje plany i dokonania ogółowi rodziców. Piszemy o tym bardzo wyraźnie w wydanym przez fundację poradniku: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy.
Warto pamiętać i uzmysłowić to dyrektorowi szkoły, że pewne formy zachowań nie zawsze są bezpośrednio zapisane w prawie, a wynikają z intencji ustawodawcy, dobrego obyczaju i tradycji. 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"