Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy można powtórzyć konkurs na dyrektora szkoły?

Pytanie

W marcu br. w naszej szkole ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, do którego przystąpiła obecna dyrektorka (jako jedyny kandydat) przedstawiając dotychczasowy dorobek oraz koncepcję dalszego funkcjonowania szkoły, bardzo wysoko oceniane i w pełni zaakceptowane przez całe środowisko szkolne (nauczycieli, rodziców i uczniów).

Niestety, z niezrozumiałych dla nas przyczyn, konkurs nie został rozstrzygnięty ( czterech członków Komisji Konkursowej głosowało „za”, czterech „przeciw”, jedna osoba oddała głos nieważny).

W tej sytuacji organ prowadzący postanowił ogłosić kolejny konkurs, a rada rodziców, wystąpiła o powierzenie, zgodnie z zapisem art.36a ust 4 ustawy o systemie oświaty, stanowiska dyrektora szkoły  obecnej dyrektorce.

Ponieważ, w naszej ocenie  działanie organu prowadzącego jest sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, prosimy o opinię w powyższej sprawie.

Rada rodzicówOdpowiedź

Macie Państwo zdecydowanie rację. Kwestia obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły, w wypadku braku rozstrzygnięcia w drodze konkursu, została jednoznacznie  zapisana w  art.36a ust 4 ustawy o systemie oświaty mówiącym: Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Takie sformułowanie wyklucza możliwość powtórnego przeprowadzenia konkursu i obliguje organ prowadzący szkołę do działania zgodnego z trybem wskazanym przez radę rodziców.

Dążąc do jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazanego problemu, Fundacja „Rodzice Szkole” zwróciła się w dniu 24.maja br. do Departamentu Prawnego MEN o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
Załączamy odpiewiedź na zapytanie złożone w MEN: