Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy dyrektor szkoły może kontrolować radę rodziców?

Pytanie

Jestem przewodniczącą rady rodziców w jednym z gimnazjum w powiecie słupskim. Mam pytanie czy dyrektor szkoły może prowadzić  zebrania rady rodziców oraz czy komisja rewizyjna powinna być wybrana spośród członków rady rodziców  czy tez z rodziców  nie będących w radzie?  Tak jest u nas w szkole a regulamin był opracowany przez nauczycieli a nie przez RR .Dotychczas  przewodniczącą RR była nauczycielka,  która przez ostatnie 3 lata  nie robiła zebrań RR. Dyrektor nie jest w stanie odpowiedzieć  na pytanie kto był w poprzedniej komisji rewizyjnej, prowadzi zebrania a ja nie mam nic do powiedzenia. Nie mamy pieczątki bo posiada ją pani pedagog twierdząc, że  potrzebuje ją na konkursy i pewnie się  podpisuje jako RR. Praktycznie nie mamy żadnych praw w naszej szkole,  każdy się boi odezwać. Na poprzednim zebraniu wspomniałam o regulaminie bo nie chciano go  nam pokazać to dyrektor tylko  przeczytał, że nie możemy opiniować pracy nauczycieli , nie możemy opiniować wyboru podręczników praktycznie nic nie możemy bo władzę ma dyrektor i pani pedagog. Proszę o pomoc bo w czwartek mam zebranie i  chciałabym coś wiedzieć.

 

Odpowiedź:

Przedstawiona sytuacja stanowi przykład rażącego naruszenia prawa i wg mnie kwalifikuje się do zawiadomieni o powyższym organów zwierzchnich-zarządu gminy i kuratora oświaty. Wcześniej jednak, wychodząc z założenia, że nieprawidłowości wynikają w znacznej mierze z nieznajomości prawa, należałoby porozmawiać z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i rodzicami próbując wyjaśnić sprawę i naprawić sytuację we własnym, wewnątrzszkolnym gronie.

Przechodząc do odpowiedzi szczegółowych zwracam uwagę na podstawowe regulacje prawne odnoszące się do opisanych problemów:
1.skład rady rodziców określa wyraźnie  art. 53 ustawy o systemie oświaty i  w związku z powyższym jedynie rada rodziców, wybrana w trybie tam przedstawionym, może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących jej działalności. Oczywiście dyrektor szkoły powinien być zapraszany, jako gość, na posiedzenia rady rodziców ( w wielu szkołach ma nawet zaproszenie stałe), ale wg mnie istnieje potrzeba aby, od czasu do czasu, rodzice spotkali się i porozmawiali jedynie we własnym gronie co ułatwia swobodną wymianę poglądów na różne, czasem bardzo kontrowersyjne tematy. Dziwnym obyczajem jest prowadzenie obrad, jakiegokolwiek gremium,  przez zaproszonego gościa, aczkolwiek  wyrażenie zgody, przez radę rodziców na taki tryb procedowania jest dopuszczalne,
2.jest sprawą nie podlegająca dyskusji, że komisja rewizyjna może być wyłoniona jedynie spośród członków rady rodziców. Uprawnienia kontrolne tego organu wymagają aby jego członkowie posiadali mandat wyborców uzyskany w trybie zapisanym w art. 53 ustawy o systemie oświaty,
3. przewodniczący rady rodziców jest członkiem rady wybranym w trybie wyżej przywołanym. Jeżeli taki mandat uzyskuje nauczyciel będący jednocześnie rodzicem ucznia danej klasy to może on ubiegać się o funkcję przewodniczącego rady rodziców, aczkolwiek dobrym obyczajem jest  unikania takiej sytuacji. Nauczyciel reprezentujący rodziców w stosunkach z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną i dyrektorem) i jednocześnie będący członkiem rady pedagogicznej oraz podległym służbowo dyrektorowi szkoły pracownikiem może znaleźć się w sytuacji konfliktu interesów i jego działania nigdy nie będą do końca wiarygodne,
4.pieczątką rady rodziców dysponuje rada i „zawłaszczenie” jej przez kogokolwiek , a tym bardziej przez pedagoga szkoły,  osobę piastującą stanowisko najwyższego zaufania publicznego, jest niedopuszczalne,
5.Art.54 ustawy o systemie oświaty wyraźnie określa kompetencje rady rodziców, a w Art. 6a ustawy Karta Nauczyciela zapisano: 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek rady rodziców , Te regulacje jednoznacznie rozstrzygają wątpliwości jakie w powyższej sprawie pojawiają się  w Państwa szkole,
6.o wszystkich poruszonych problemach decyduje regulamin rady rodziców, który zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy o systemie oświaty uchwala rada rodziców.  Z mocy prawa nie może być on sprzeczny ze statutem szkoły, a stwierdzenie powyższego faktu należy do dyrektora szkoły. Wynika z tego wprost, że dyrektor szkoły posiada Regulamin rady rodziców i jest zobowiązany przedstawić go, na jej wniosek,  nowo wybranej radzie rodziców. Ponieważ Regulamin rady rodziców jest swoistą „konstytucją” tego organu szkoły zalecam jego staranne przygotowanie, a w wypadku jakichkolwiek wątpliwości odwołanie się do istniejącej w tej kwestii dosyć obszernej literatury .

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia i opinie ułatwią wszystkim zainteresowanym nawiązanie partnerskiej współpracy aczkolwiek zdaję sobie sprawę iż nie rozwiązują wszystkich opisanych przez Panią Przewodnicząca problemów. Materia jest skomplikowana, regulacje prawne często niedoskonałe i mało precyzyjne. Warto więc  pamiętać, że kluczem do partnerstwa w szkole  jest dobra wola i kultura osobista dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli organów prowadzących (samorządu terytorialnego).
Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”