Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy dyrektor szkoły lub DBFO mają prawo do kontroli dokumentacji finansowej RR?

Pytanie

Jestem sekretarzem Rady Rodziców przy szkole podstawowej Warszawie. 
Pani Dyrektor poinformowała nas, że w związku z toczącą się procedurą przejęcia przez nią szkoły została zobowiązana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty do złożenia dokumentów związanych z finansową działalnością Rady Rodziców.
Wymagane dokumenty to:

 • sprawozdanie finansowe za rok … sporządzone na 31.08… obejmujące plan i wykonanie planu,
 • ogólna informacja opisowa, która powinna zawierać kompleksowe omówienie założeń planu i wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków,
 • szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji w miejscach, gdzie plan nie został wykonany lub został przekroczony z podaniem przyczyn zaistnienia odchyleń,
 • kopia zestawień  księgowych na 31.08…
 • kopia wyciągu bankowego na 31.08…
 • kopia wyciągu z lokat posiadanych przez radę rodziców na 31.08…
 • kopia Raportu Kasowego na 31.08… z podaniem stanu gotówki rady rodziców,
 • księga druków ścisłego zarachowania za rok …  (KP i KW).

Ponadto główna księgowa szkoły uważa, że księgowa rady rodziców musi prowadzić księgę rachunkową tzw. „amerykankę”.

Wiem, z lektury książki ”Prawa Rodziców w Szkole”, że:
- Rada Rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od dyrektora szkoły,
- organami uprawnionymi do kontroli działalności finansowej Rady Rodziców są ciała wewnętrzne (określone regulaminem rady) lub uprawnione organa kontroli państwowej,
- w żadnym wypadku uprawnienia takie nie przysługują dyrektorowi lub organowi prowadzącemu szkołę.

W związku z powyższym, na jakiej podstawie Dyrektor Szkoły i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty oczekują od nas szczegółowych informacji na temat finansów Rady Rodziców?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów danej szkoły lub placówki i jest jednym z tzw. społecznych organów w systemie oświaty. Rada Rodziców tworzona jest na zasadach uchwalonych przez ogół rodziców uczniów i działa w oparciu o regulamin swojej działalności. Ustawa o systemie oświaty określa relacje pomiędzy radą rodziców a innymi organami szkoły. Ustawa ta nie zawiera żadnego przepisu, z którego wynikałaby nadzorcza kompetencja dyrektora szkoły. Nadzór taki zresztą byłby zaprzeczeniem idei funkcjonowania reprezentacji rodziców w szkole, reprezentacji niezależnej od innych organów. Rada Rodziców w żadnym przypadku nie podlega w swoich działaniach dyrektorowi szkoły i nie ma obowiązku konsultowania z nim zarówno swoich działań, jak i kwestii finansowych. Pod tym względem Rada Rodziców jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zatem stanowisko, iż dyrektor szkoły kontroluje działalność finansową Rady Rodziców i ma prawo wglądu w jej dokumentację finansową jest całkowicie błędne i pozbawione podstaw prawnych. Prawo dokonywania kontroli działalności finansowej Rady Rodziców posiadają wyłącznie jej organy wewnętrzne wskazane w jej regulaminie (np. komisja rewizyjna), organy podatkowe i kontroli skarbowej. Rada Rodziców, w przeciwieństwie do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie należy do sektora finansów publicznych (art. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) i nie dotyczą jej zasady określone w tej ustawie m.in. zasada jawności finansów publicznych. Działalność finansowa Rady Rodziców nie jest elementem działalności szkoły. Pogląd zaprezentowany przez Dyrektora Szkoły i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty świadczy o niezrozumieniu zasad funkcjonowania i roli Rady Rodziców.

Reasumując, ani dyrektor szkoły, ani tym bardziej służby finansowe organu prowadzącego, nie mają prawa kontroli dokumentacji finansowej Rady Rodziców oraz żądania przedstawienia im takiej dokumentacji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

( na podstawie opinii radcy prawnego Fundacji „Rodzice Szkole” )

 

P.S. Po interwencji Zarządu Fundacji władze oświatowe m. st. Warszawy przyznały nam rację zobowiązując się do zwrócenia uwagi Dyrektorowi Szkoły i Dzielnicowemu Biuru Finansów Oświaty na niestosowność i niezgodność z prawem podejmowanych przez oba te organy działań.