Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Brak rady rodziców w szkole - od czego zaczynać?

Pytanie

Jestem matką trzecioklasisty w szkole podstawowej.  Kolejny raz rozbijam się o mur szkolnych procedur, zasłaniania się niemocą i brakiem funduszy. Rodzice traktowani są jako zło konieczne; np. o organizowanym spotkaniu z psychologiem informowani jesteśmy 45 godzin przed. Dodam, że na zebraniach klasowych nie było mowy o takim spotkaniu więc nikt nie miał szansy przygotować się do niego. Moje pytanie: od czego zacząć zmiany? Podkreślam, że ucieczka w prywatność mnie nie zadowala.Odpowiedź

Problem wynika, m. in. z nieznajomości prawa; zarówno przez rodziców, jak i dyrektora szkoły oraz nauczycieli. Można się temu dziwić, trzeba jednak uwzględniać w podejmowanych działaniach realny poziom wiedzy i aktywności obywatelskiej społeczeństwa.
Kluczem do poprawy sytuacji jest, prawidłowo wyłoniona i sprawnie funkcjonująca w zgodzie z obowiązującym prawem, rada rodziców. Powinno się zacząć od starannego przeanalizowania art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty a następnie spokojnie porozmawiać z rodzicami oraz z dyrektorem szkoły o prawach i obowiązkach wszystkich jej organów (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły). Pomocne w tym będą informacje zawarte w publikacjach, których wykaz znajduje się na witrynie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole”: www.rodziceszkole.edu.pl
Po ukonstytuowaniu się rady rodziców należy uchwalić jej Regulamin, opracować plan działalności i przyjąć preliminarz budżetowy. W oparciu o te materiały mobilizować rodziców i przekonywać do swoich racji dyrektora oraz nauczycieli ciągle pamiętając, że tak skomplikowane problemy, jakie pojawiają się w relacjach rodzice-szkoła, wymagają wielkiej tolerancji i kultury wszystkich uczestniczących w tym procesie stron oraz przestrzegania obowiązującego prawa.
Świat zmieniają ludzie, których nie zadawala ucieczka w prywatność. Gratuluję wyboru.


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”