Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Informacja o najważniejszych działaniach Fundacji „Rodzice Szkole” w latach 2006 – 2016

Informacja o najważniejszych działaniach Fundacji „Rodzice Szkole” w latach 2006 – 2016

 

Fundacja „Rodzice Szkole” zrealizowała w latach 2006 – 2014 kilkadziesiąt programów edukacyjnych obejmujących swoim zasięgiem ponad 22 000 rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników administracji samorządowej.

Do najważniejszych należą:

●   zorganizowanie w 2006 roku cyklu konferencji dla dyrektorów szkół  i rad rodziców pt. Szkoła partnerska – szanse i perspektywy oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli dotyczących wzajemnych praw,  obowiązków i barier we współpracy poszczególnych organów szkoły;

●   zorganizowanie w roku 2007, w ramach projektu W kierunku szkoły partnerskiej   i obywatelskiej, warsztatów i szkoleń dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych (uczestniczyło ponad 400 osób);

●   zorganizowanie w roku 2007 międzynarodowej konferencji dla rodziców i środowisk rodzicielskich połączonej z Kongresem Europejskiego      Stowarzyszenia Rodziców (EPA);

●   przeprowadzenie w roku 2008 projektu obejmującego zagadnienia finansów rad rodziców Nic prostszego – przedsiębiorczość w szkole współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski (uczestniczyło 50 osób);

●   zrealizowanie w roku 2008, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, adresowanego do przedstawicieli organów prowadzących szkoły publiczne, projektu Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców (uczestniczyło 140 osób);

●   zrealizowanie w roku 2009, w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”, projektu Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły (uczestniczyło 80 nauczycieli i rodziców);

●   zrealizowanie w latach 2009 – 2011, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, projektu skierowanego do rodziców, rad rodziców i samorządów uczniowskich, dotyczącego pozyskiwania i gospodarowania środkami na cele statutowe szkoły Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły? (uczestniczyło ponad 1700 osób);

●   opracowanie i wydanie w roku 2009 poradnika Vademecum dla Rad Rodziców organizacyjno-prawne podstawy gospodarki finansowej Rad Rodziców w Polsce;

●   przeprowadzenie w latach 2010-2014 cyklu wykładów i seminariów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. miejsca i roli rodziców oraz rad rodziców w polskim systemie edukacyjnym (uczestniczyło ponad 500 osób);

●   zrealizowanie w roku 2011 trzech projektów edukacyjnych dla przedstawicieli warszawskich rad rodziców, samorządów uczniowskich, nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników samorządu terytorialnego pt. Rada rodziców dla dobra szkoły. Działanie – Komunikacja – Współpraca;

●   zorganizowanie w latach 2011 - 2014, we współpracy z samorządami terytorialnymi i lokalnymi środowiskami obywatelskimi, 20 konferencji pt. Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie gminy (uczestniczyło ponad 5000 osób);

●   przygotowanie i wydanie w roku 2011 poradnika dla rad rodziców Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy;

●   opracowanie, wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, programu: Mazowiecka oświata w rękach obywateli, w ramach którego zorganizowano w roku 2012 kilkanaście konferencji poświęconych  roli rodziców w samorządowej oświacie oraz polityce oświatowej państwa i samorządów terytorialnych;

●   założenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjny służącego pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym;

●   przygotowanie trzech projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty precyzujących i porządkującej uprawnienia rad rodziców;

●   wystąpienie z wnioskiem o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego omówieniu funkcjonowania rad rodziców w szkołach prowadzonych przez samorządy terytorialne;

●   zorganizowanie  programu: Przekaż 1% podatku na działalność  swojej szkoły

●   przygotowanie, z okazji 25-lecia odzyskania przez Polaków Wolności, konferencji: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Obok realizacji programów edukacyjnych Fundacja „Rodzice Szkole” aktywnie  uczestniczy w życiu publicznym kraju, szczególnie w pracach Ministerstwa Edukacji  Narodowej i  Parlamentu RP opiniując szereg projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących polskiego systemu oświaty i zwracając szczególną  uwagę na zapisy  dotyczące przestrzegania  zagwarantowanych konstytucyjnie praw rodziców oraz współpracuje z radami rodziców, środowiskami rodzicielskimi i organizacjami pozarządowymi dążącymi do demokratyzacji polskiej oświaty.