Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej pisze …

Jednym tylko z licznych zagrożeń stwarzanych przez planowaną ustawę o SIO jest sprawa gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania personalnych danych, wytworzonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
W tym zakresie władze poczyniły już, bo trudno te okoliczności uznać za przypadkowe, kroki "uspójniające" tęże planowaną ustawę o SIO z wcześniej zmienianymi oświatowymi aktami prawnymi.
I tak, w Rozporządzeniu MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 228, poz. 1488), którym zastąpiono Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 5, poz. 46), wprowadzono nieistniejący dotąd zapis § 4. ust. 1. w następującym kształcie:
"Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, opinię wydaje się zgodnie z przepisami ust. 3-7."
Zapis ten, wobec braku określenia owych "odrębnych przepisów", może skutkować w przyszłości całkowitym pozbawieniem rodziców dziecka, opiniowanego przez daną poradnię, słusznie nabytych uprawnień (konstatowanych także przez w/w Rozporządzenie MENiS), co do wyłączności - pomijam tu marginalną, w sensie statystycznym, kwestię podmiotowości w tym względzie "ucznia pełnoletniego" - w kwestii wnioskowania o wydanie opinii psychopedagogicznej (Patrz: ust. 3.), a także w kwestii pisemnego wnioskowania o przekazanie kopii opinii, "zainteresowanej" placówce oświatowej (Patrz: ust. 7.).
Marginalizowanie roli rodziców w kwestii relacji ich i ich dziecka z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną (już wcześniej zdarzało się, że dyrektorzy szkół nieformalnie "nakłaniali" rodziców do przeprowadzania poradnianych badań), ujawniło się także i radykalnie w zapisach znowelizowanej w 2009 roku ustawy o systemie oświaty. W art. 16. ust. 10. pkt 2) litera b), odnoszącym się do zasad wydawania zezwoleń na spełnianie poza szkołą: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wskazano na przymus przedstawiania, wraz z rodzicielskim wnioskiem, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ten sposób i wyłącznie dla tej grupy społecznej obywatelskie uprawnienie ... stało się przymusem. Groteskowym efektem tego zapisu ustawy stało się roszczenie kilku dyrektorów szkół, by opiniowaniu w poradni poddali się ... sami rodzice (sic!).

Marek Budajczak, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
Prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej