Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rodzice w szkole promującej zdrowie

Szkoły posiadające Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie to szkoły nietuzinkowe, szkoły z marką, które nie tylko realizują misję, dla której zostały powołane, ale dają swoim klientom ciekawą ofertę działań, w tym prozdrowotnych.
To także szkoły, które w trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu musiały wypracować formułę efektywnej współpracy z rodzicami.
Dostrzeganie w rodzicach partnerów i naturalnych sojuszników, we współdziałaniu z którymi mamy osiągnąć wspólny cel, jest w tym środowisku prawdą oczywistą.
Skoro mowa o osiąganiu wspólnych celów, przytoczę słowa Tadeusza Kotarbińskiego:

„Współdziałanie właściwe jest dopiero wtedy, gdy cel jest wspólny,
a to jest wtedy, kiedy po to, by to a to było celem dla jednego,
musi być ono celem dla drugiego”.


Ustawa z dnia 11.kwietnia 2007r. dała rodzicom szerokie uprawnienia. Opiniują plan pracy szkoły ,plan nadzoru pedagogicznego, plan finansowy, szkolny zestaw programów i podręczników przewidzianych do realizacji w danym roku szkolnym, a także pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny szczebel awansu zawodowego. Mają więc
orientację w działalności edukacyjnej szkoły i kierunku jej rozwoju.
Przede wszystkim jednak , w myśl ustawy , mają być twórcami programu wychowawczego i profilaktycznego przy współudziale nauczycieli.
Czy to jest realne? Tak , w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu tak właśnie program powstał.
Czy tak powinno być? Tylko tak ,bo rodzice jako pierwsi i najważniejsi nauczyciele i wychowawcy dziecka muszą mieć wpływ na to , jakie wartości są mu wpajane w szkole.
Pamiętajmy , że szkoła jest instytucją jedynie wspierającą wychowawczą funkcję rodziny.

„Nigdy nie zastąpisz rodzica – nawet , jeśli będziesz bardzo zaangażowany w pomaganie dziecku i przekonany ,że lepiej wiesz , jak wychowywać!
Rodzic jest osobą , która ma wziąć za to odpowiedzialność. Nie próbuj go w tym wyręczać! Skoncentruj się na tym , by pomóc mu w uruchomieniu wszystkich sił potrzebnych do sprostania roli rodzica”.

Monika Werwicka , Ewa Maksymowska
„Wspieranie rodziców w wychowaniu”.

Partnerskiej szkole dialogu przyświecają następujące przesłanki:
1. W życiu szkoły na równych prawach uczestniczą trzy stany.
2. Podstawowym narzędziem wychowania jest porozumienie i dialog.
3. Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami życia szkoły muszą być zrozumiałe, przejrzyste i jasne.
4. Prawo wewnątrzszkolne musi być przez wszystkich przestrzegane.
5. Wszyscy uczestnicy życia szkolnego powinni znać i akceptować granice swoich kompetencji oraz prawa i obowiązki innych.
6. Miłość rodziców i troska nauczycieli stanowią solidny fundament porozumienia ponad podziałami , a sercem porozumienia są dzieci. Tak naprawdę nie są to dzieci lecz ludzie i nie uczniowie lecz partnerzy.

Realizując drugie zadanie musimy mieć na uwadze profilaktykę , w tym zapobieganie agresji i przemocy , których ciągle jest za dużo w naszych szkołach .Jeżeli szkoła w te działania nie włączy rodziców , to sama niewiele zdziała. W świadomości dziecka funkcjonują wzorce wyniesione z domu , nie zawsze dobre. Nauczyło się , że jedynie przemocą można przeciwstawić się przemocy , a agresją agresji.
Nie wie , że można , a nawet trzeba inaczej. Edukacja rodziców w tym zakresie może przynieść pozytywne rezultaty. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców w celu wzmocnienia ich kompetencji wychowawczych , przedyskutowanie z nimi różnych problemów i trudnych spraw szkoły , zaproszenie do udziału w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej to zadania dyrektora szkoły dobrze rozumiejącego partnerstwo i kreatywnie kierującego zmianą.

fragment z wypowiedzi Eksperta Fundacji "Rodzice Szkole" p. Mirosławy Grzemby-Wojciechowskiej